AVG

Privacy Statement

Dit privacy- statement is van toepassing voor de onderstaande entiteiten:

  • Vereniging Harmonie Drunen
  • Stichting Concertreizen Harmonie Drunen
  • Stichting Bruisend Heusden

Allen te noemen onder de naam Harmonie Drunen

De entiteiten maken gebruik van locaties in de Voorste Venne aan de Anton Pieckplein te Drunen.

 

Contactgegevens:

E-mail:                 info@harmonie-drunen.nl

Website:             www.harmonie-drunen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken van leden en vrijwilligers:

Voor- en achternaam en voorletters
Geboortedatum
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Functie bij de vereniging, dan wel soort instrument dat bespeelt wordt
Gegevens inzake muziekopleiding
Datum begin lidmaatschap en bij welk onderdeel
Datum beëindiging lidmaatschap
Bankrekeningnummer
Handtekening ouders bij aanmelding van minderjarigen

 

(Persoons-)gegevens die wij verwerken van sponsoren en donateurs:

Voornaam en –letters en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Bedrag vaste donatie per jaar
BTW- nummer

 

Persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers bij concerten e.d.:

Voornaam en – letters en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Bankrekening- nummer
Interesse in toezending gegevensdragers
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Op onze website worden met regelmaat foto’s van voorstellingen, reizen en bijeenkomsten gepubliceerd, alsmede van optredens door kinderen en/of volwassenen.  Daartoe wordt bij aanmelding van nieuwe leden op het aanmeldingsformulier toestemming gegeven door elk lid, dan wel door een ouder- vertegenwoordiger.

Elk lid wordt middels een formulier gevraagd toestemming te geven voor publicatie, voor zover dat nog niet is gegeven op 31 mei 2018.

Wenst iemand geen toestemming meer te willen geven, dan kan betrokkene deze middels een schriftelijke melding (dus ook via E-mail) bij de leiding daarvan melding doen.  Dan zal alles in het werk gesteld worden om de betrokken persoon buiten publicatie op de website van voormelde

instanties te houden.

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Alle voormelde gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Verzenden van nieuwsbrieven en mededelingen inzake repetitietijden en –plaatsen
  • Betrokkene te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is of om nader te informeren inzake onvoorziene omstandigheden
  • Navraag te kunnen doen omtrent afwezigheid, afmeldingen als lid en/of bezoeker
  • Ieder te kunnen informeren omtrent voorstellingen, concerten, reisinformaties,  voortgang projecten, betalingen voor diensten en/of lidmaatschapsbijdragen
  • Ieder de mogelijkheid te geven een eigen account als lid aan te maken
  • Om goederen af te kunnen leveren of om post te bezorgen
  • Betalingsverplichtingen te kunnen afhandelen

Geautomatiseerde besluitvorming

Harmonie Drunen (enn de andere entiteiten) neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s od –systemen, zonder dat daar een mens van een der entiteiten tussen zit.

 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Harmonie Drunen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Uitzondering hierop zijn de oud- leden van de vereniging die in ledenregisters zijn opgenomen en als bezoekers van concerten en uitvoeringen steeds uitgenodigd kunnen worden.

Voor alle overige personen geldt een maximale bewaartermijn van 7 jaren, waarna de gegevens worden vernietigd door een der bestuurders.

 

Delen van persoonsgegevens

Gegevens en/ of afbeeldingen van personen worden niet gedeeld met derden, noch tegen betaling, noch gratis. Tenzij betrokkene daartoe uitdrukkelijk toestemming voor verleend.

Uitzonderingen hierop zijn meldingen bij de KNMO voor jubilarissen en voor aanmeldingen voor concoursen en bij Gemeente Heusden ten behoeve van subsidie- aanvraag, waarbij beperkte informatie wordt gegeven in de vorm van voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats en aanvang lidmaatschap.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Harmonie Drunen gebruikt alleen technische,  functionele en analytische cookies die geen inbreuk kunnen maken op de privacy van personen. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en het gebruiksgemak voor ieders computer, smartphone of tablet.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere persoon heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft elke persoon het recht om eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerkingen in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/ haar eigen persoonsgegevens door Harmonie Drunen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

De beveiliging van de persoonsgegevens is een serieuze aangelegenheid.

Daartoe neemt Harmonie Drunen passende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Iedere functionaris binnen de entiteit die met persoonsgegevens werkzaam is moet periodiek (lees elke week) back- up maken van de gegevens en gebruik maken van betrouwbare beveiligingssoftware als Eset Nodded.

Elk lid dat bevoegd is de website te raadplegen, toegang heeft tot zijn/ haar gegevens dient een specifiek wachtwoord te hebben dat alleen toegankelijk is voor betreffende persoon en voor de aangewezen functionaris van Harmonie Drunen om de gegevens op te slaan, te bewaren en indien nodig de betreffende persoon hierover te informeren.

De wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en worden nooit leesbaar getoond en/of gecommuniceerd.

Wachtwoorden moeten maximaal na 6 maanden gewijzigd worden en sterk zijn

Door minimaal 1 hoofdletter, uit tenminste 8 karakters bestaan, waarvan tenminste 2 speciale tekens en 2 cijfers.

De gebruiker is zelfverantwoordelijk voor zijn/ haar wachtwoord en wijzigingen hierin.

Harmonie Drunen
Donauring 118
5152 TD Drunen
info@harmonie-drunen.nl 
Terug naar boven